Вторник, 18.02.2020, 19:59
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS


                                   Красноармейский центр социальной реабилитации  детей-инвалидов  "Милосердие"                                     

Каталог файлов

Главная » Файлы » нормативно-правовая база

Новое Положение о КЦСРДИ "Милосердие"
10.06.2014, 15:43


 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          Рішенням Красноармійської міської ради

        ____05.03.2014______№__6/35-10____

        В. о. міського голови

        __________________Г.О.Гаврильченко

                  ( підпис) 

                                         ПОЛОЖЕННЯ

Про Красноармійський центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів «Милосердя»

 

      І. Загальні положення

 1.1.Красноармійський центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів «Милосердя» /далі Центр/ є самостійною юридичною особою та структурним підрозділом управління соціального захисту населення,   діяльність, якого   направлена   на     здійснення   заходів   спрямованих   на  розвиток  та коригування порушень розвитку дитини - інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам.

1.2.Центр   утворюється   реорганізується   та  ліквідується   на   підставі рішення Красноармійської міської ради.

1.3.Центр є комунальною формою власності.

1.4.При здійсненні реабілітаційних заходів діти - інваліди користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України „Про реабілітацію інвалідів України" (2961 - 15).

1.5.Координація    роботи    Центру    здійснюється управлінням  соціального захисту населення Красноармійської міської ради .

1.6.Центр взаємодіє з органами охорони здоров'я, освіти, міськими товариствами інвалідів, благодійними організаціями та інше.

1.7.У своїй діяльності Центр керується Конституцією (254к/96-ВР), Законами України, актами Президента України, розпорядженнями   Кабінету Міністрів України, наказами Департаменту соціальної політики України,   іншими   нормативне  -  правовими   актами   з   питань   соціальної реабілітації дітей - інвалідів, а також цим Положенням.

II. Завдання Центру

2.1. Реалізація головних завдань, визначених Законами України „Про основи  соціальної захищеності  інвалідів  в  Україні"  (  875  -  12  ),  „Про реабілітацію інвалідів в Україні"    ( 2961 - 15 ), „Про соціальні послуги" ( 966 -15) відносно забезпечення права дітей - інвалідів на соціальну реабілітацію   та   адаптацію   з   метою   їх   наступної   інтеграції   в   дитячі колективи.

2.2. Створення умов для всебічного розвитку дітей - інвалідів, засвоєння ними знань, умінь та навичок.

2.3. Надання консультативної допомоги батькам, які виховують дитину - інваліда.

2.4. Надання кваліфікованої допомоги дітям - інвалідам у здійсненні корекції розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків або законного представника дитини - інваліда.

2.5.Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини – інваліда.

2.6.Надання дітям - інвалідам комплексної соціальної, педагогічної реабілітації та логопедичної корекції.

 

2.7.Забезпечення безоплатно транспортними засобами Центру реабілітації для здійснення послідуючих перевозок дітей - інвалідів від місця проживання до Центру ( у разі потреби).

III. Структура Центру.

 3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

3.1.1. Адміністрація з обслуговуючим персоналом;

3.1.2. Відділення соціальної, логопедичної  та педагогічної реабілітації дітей — інвалідів.   3.2. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно доПоложень про ці підрозділи, що затверджується директором Центру.

IV. Умови зарахування до Центру та відрахування з нього.

 

 4.1.Направлення дітей-інвалідів до Центру і зарахування їх до нього здійснюються відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 №921).

 4.2.До Центру зараховуються діти за місцем їх проживання  віком від 2 до 18 років з фізичними або розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда, або діти які потребують реабілітаційних заходів за висновком лікувальних установ.

  4.3.У виняткових випадках можливе продовження терміну перебування
дитини - інваліда після досягнення нею  18 років на один рік з метою
завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

 4.4. Рішення про продовження строку перебування інваліда приймається реабілітаційною комісією Центру. Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини-інваліда.

4.5. Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини-інваліда про закінчення курсу реабілітації дитини-інваліда не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

4.6. На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

V.  Учасники реабілітаційного процесу.

5.1. Перебування дітей – інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в підгрупах.

  5.2. Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди та їх батьки та (або) законні представники, вчитель - реабілітолог, асистент вчителя - реабілітолога, вчитель – логопед та інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

VI. Діяльність реабілітаційної комісії.

6.1.У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці Центру. На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники місцевих органів охорони здоров'я, освіти та управління  соціального захисту населення.

6.2.Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

6.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда на підставі ІПР, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини-інваліда, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім'ї дитини-інваліда. Індивідуальний план реабілітації дитини-інваліда затверджується директором Центру.

6.2.2.   Контроль за виконанням індивідуального плану реабілітації дитини - інваліда.

6.2.3.Планування реабілітаційних послуг та контроль за їх ефективністю.

6.2.4.Визначення строків і тривалості проходження реабілітації дитиною – інвалідом  відповідно до її індивідуального плану реабілітації та контроль за її  ефективністю.

6.2.5. Забезпечення послідовності, комплексності та неперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.

VII. Організація соціальної реабілітації дітей - інвалідів.

7.1.Навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини-інваліда, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини-інваліда з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання.

7.2.Опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою.

7.3.Надання   своєчасної   та   ефективної   корекційної,    соціальної, логопедичної корекції   дитині   -  інваліду   та   організація   реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її розвитку.

7.4. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

 7.5.Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

7.6.На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти - інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового нагляду.

7.7.У Центрі   встановлюється   мережа   груп,   наповнюваність   яких складається у кількості 8 і більше дітей - інвалідів.

7.8.Тривалість   індивідуальних   та   групових   занять  визначається реабілітаційною комісією.

7.9.Для забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про дітей-інвалідів, які вибули з Центру, забезпечує зв'язок із сім'ями, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

 7.10.Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному  закладі за денною формою або у дошкільному закладі та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона може отримувати такі послуги в Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної комісії.

VIII. Організація реабілітаційних заходів у Центрі.

8.1. Заходи з соціальної, педагогічної реабілітації та логопедичної корекції складаються з навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію та інше.

 8.2.Заходи з педагогічної реабілітації складаються з проведення корекційно – розвиваючої  роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, зорового сприймання, мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток.

1) Проведення індивідуальної    корекційної    роботи, соціальне - оздоровчих заходів, виявлення та розвиток індивідуальних здібностей дитини - інваліда.

2) Надання консультативної допомоги сім'ям, які мають дитину -
інваліда.

IX. Управління Центром.

 9.1.Центр комунальної форми власності очолює директор, який назначається і звільняється з посади розпорядженням Красноармійського міського голови  за погодженням з начальником управління соціального захисту населення.

 9.2. Директор Центру:

 9.2.1. Представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру.

Представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності.

9.2.2. Укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку.

9.2.3.У   межах   своєї   компетенції   видає   накази,   затверджує функціональні    обов'язки    працівників,    приймає    та    звільняє    з    роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи.

9.2.4.Здійснює контроль за реабілітаційним процесом.

9.2.5.Затверджує    правила    внутрішнього    розпорядку. Вносить пропозиції управлінню  соціального  захисту  населення  стосовно затвердження  штатного  розпису  та кошторис  витрат у  межах  граничної чисельності. Вносить пропозиції стосовно підбору кадрів на посади робітників Центру.

9.2.6.Здійснює  заходи  щодо  поліпшення  умов  праці,  дотримання правил техніки безпеки, санітарко - гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо.

9.2.7.Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам.

9.3. Штатний розпис Центру затверджується управлінням соціального захисту населення та  місцевим виконкомом.

 

X. Фінансово - господарська діяльність.

10.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп із своїм найменуванням.

10.2. Фінансове   -   господарська   діяльність   Центру   здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в управлінні соціального захисту населення. Кошторис доходів та видатків, штатний розклад,     гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджується виконкомом Красноармійської міської ради, за погодженням з управлінням  соціального захисту населення.

10.3.  Центр має право:

10.3.1.Фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціальне - побутових умов для дітей - інвалідів.

10.3.2.Укладати угоди і договори про співробітництво, установлювати безпосередні   зв'язки   із   загальноосвітніми   навчальними      закладами  за погодженням з відповідними органами управління освітою, діагностичне - методичними підприємствами, організаціями, фондами, товариствами та інше.

10.4.  Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961 -15 ) . За рахунок коштів, що виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист та реабілітацію інвалідів, цільових державних коштів та цільових страхових фондів,    коштів   благодійних   фондів,    пожертвувань   окремих   громадян, підприємств та інших.

XI. Контроль за діяльністю Центру.

11.1. Перевірка роботи і ревізія фінансове - господарської діяльності Центру проводиться Департаментом соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації та іншими фінансовими органами відповідно до законодавства.

Секретар міської ради                                                                         Г.О. Гаврильченко 

 

Категория: нормативно-правовая база | Добавил: Директор
Просмотров: 341 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 62
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0